کبوتر و کبوتردار در ایران

انواع كبوتر

كبوتران از نظر كلي در دودسته :1-وحشي2-اهلي وجود دارد كه اهلي ها داراي رنگ ونژاد ونامهاي مختلف بوده وبحث كلي روي اين نوع كبوتران مي باشد كه در فصول وصفحات بعدي از نظر خواهد گذشت ولي نسبت به كبوتران وحشي بطور اختصار.

كبوتران وحشي

كبوترهاي وحشي بطور كلي قابل نگهداري در خانه ها نبوده وبا توجه به اينكه اغلب بخصوص در زمستان وبرف در اثر گرسنگي هلاك مي شوند ولي مايل به اهلي شدن نبوده وچه بسيار افرادي سعي كرده كه از تخم جوجه آنها قبل از رشد وسرعقل آمدن استفاده وآنها را اهلي ونگهداري نمايند ولي به مصداق معروف اگر تخم كلاغ را زير طاوس هم بگذاري عاقبت جوجه زاغ خواهد بود اين كبوتران بمحض (سرعقل آمدن)لانه وآشيانه وصاحب خود را ترك وبا همجنسان خود در صحرا وچاهها ومناره ها وگنبدها منزل وماوا مي نمايند واين كبوتران را معمولا"كبوتر چاهي ويا صحرايي مي نامند رنگ اين كبوتران خاكستري ودر بيخ بالهاي آن رنگ سياهتري داشته كه در اصطلاح كبوترداران از نظر رنگ آنها را سبز داغدار مي نامند. كبوتران ديگري به رنگهاي قرمز وقرمز كمرنگ در جرگه كبوتران وحشي وجود دارند كه آنها را نيز مسجدي مي نامند.بسيار كم اتفاق افتاده كه كبوتران اهلي در جرگه كبوتران وحشي زندگي نمايند ودر صورت وجود زندگي با آنها دوامي نداشته است.  كبوتران وحشي بطور كلي افقي پرواز مي نمايند وسرعت پرواز آنها در هر ساعت بين 50 تا 70 كيلومتر مي باشد.خوراك اين دسته كبوتران بيشتر در صحرا از دانه هاي درو شده مانند ارزن-گندم- ماش- خُلَرْ بوده وبراي رفع تشنگي از آب قنوات ويا نهرهائي كه دور دست هستند استفاده مي نمايند .عده اي از اين نوع كبوتران زحمت ومشقت مسافت و راههاي دور را به خود نداده واز دانه هائيكه وسيله افراد خير در اماكن مقدسه ويا رهگذر ريخته مي شود استفاده مي نمايند وبهمين روال نيز خو گرفته اند.  توليد نسل در اين نوع كبوتران بسيار محدود است زيرا محلي براي ماده از نظر تخم وجوجه گذاري وجود ندارد ولي بر عكس كبوتران صحرايي وچاهي بيشتر در چاهاي قنواتي محلهائيكه جاي پاي مقني ها كه براي پايين رفتن وبالا آمدن از چاه تعبيه نموده تخم وجوجه گذاري مي نمايند.كبوتران وحشي بيشتر در نقاط ويا شهرستانهائيكه داراي آب وهواي معتدل كه داراي كشاورزي خوب وقنوات زياد هستند زندگي مي نمايند واز مناطق گرمسيري فراري وتعداد محدودي در گرمسير ادامه زندگي مي دهند.كبوتران وحشي كه در مناطق معتدله مستعد  شاورزي زندگي مي كنند از عمر درازتري نسبت به ساير كبوتران برخوردار مي باشند. كبوتران وحشي مقيم مناطق معتدله اغلب مورد شكار قرار مي گيرند وخوراك اين نوع كبوتران مطبوع وبامزه تر مي باشد.

كبوتران اهلي

اين كبوتران نژاد ورنگ ووزن هاي مختلف دارند كه به ترتيب عبارتند از:

1.كبوتر استراليايي       

         

 اين كبوتر از تمام كبوتران دنيا بزرگتر بوده ووزن آنها در زمان رشد بين 700تا1000گرم مي باشد . تعداد دم اين كبوتر از كبوتران معمولي بيشتر وپهن مي باشد سن متوسط آنها بين 5 تا 12 سال است در اصطلاح كبوتر داران اين نوع كبوتر را (غول كبوتر)مي نامند واين حيوان قابليت پرواز چنداني ندارد خوراك متوسط 40 گرم دانه در روز مي باشد.

2.كبوتر مغولي

اين حيوان به نوبه خود داراي تناسبي بزرگ وسينه اي پهن وگردني كوتاه وكله اي بزرگ وپاهاي بلند ورنگهاي مختلف مي باشد وزن زمان رشد آنها بين 500 تا800گرم وخوراك روزانه 25 تا 30 گرم دانه وداراي قدرت پرواز بين 5تا20 دقيقه مي باشند.

 3.كبوتر هلندي

اين حيوان نسبت به ساير كبوتران داراي جثه اي كوچك وكاكلهاي فري متمايل به طرف چشم ورنگهاي مختلف ونوك كوچك وپاهاي كوتاه واز زيبايي خاصي برخوردار است وزن اين حيوان در زمان رشد بين 200 تا 300 گرم وداراي قدرت پرواز بين  10تا30 دقيقه وخوراك 10تا 15 گرم دانه مي باشند.

4.كبوتردم چتري

اين كبوتر داراي سينه اي پهن وگردن وكله اي كوچك وپاهاي معمولي ودم بطور نيمداره پهن وبزرگي بوده كه داراي زيبايي خاص مي باشند وبيشتر در منازل بطور آزاد نگهداري مي شوند وزن اين حيوان در زمان رشد بين 350 تا 550 گرم وخوراك 15 تا 25 گرم دانه وقدرت پرواز بين 5تا 10 دقيقه مي باشند.

5.كبوتر ياهو

اين كبوتر داراي اندامي متوسط ومعمولي ورنگهاي مختلف با پاهاي پر از از پر مي باشند وزن رشد آنها بين 300 تا450 گرم و در قديم بيشتر در لانه هاي تعبيه شده در ديوار سكني داشته كه به سوراخ ديواري معروف بوده وخوراك اين حيوان 15تا حداكثر 20 گرم وقدرت پرواز 10تا30 دقيقه ودر زمان غريدن ناله اي شبيه به ياهو دارند اين حيوان را از 40 سال قبل تا كنون نديده ام ومثل اينكه نسل آنها حداقل در تهران منقرض گرديده است.               

6.كبوتر قمري

اين كبوتر را كه درقديم يا كريم مي ناميدند داراي اندامي كوچك وبيشتر به رنگ شير كاكائويي ودر حال حاضر وافر ودر بيشتر منازل رفت وآمد داشته وبيشتر از غذاهاي مانند آش- برنج پخته ونان خورده استفاده مي نمايند سفيد اين حيوان را اخيرا"مشاهده وزن مخصوص اين حيوان بين 200 تا 250 گرم وداراي قدرت پرواز حداكثر يك دقيقه مي باشند.

7.كبوتر مجارستاني

اين كبوتر داراي اندامي بزرگ وسينه اي از نظر ظاهر باد كرده ومتورم بطوريكه سر حيوان در سينه تپيده و پاهايي پر از پر وبالهاي كوتاه ومنقاري شبيه به طوطي با رنگهاي مختلف ووزن آنها در زمان رشد بين 400تا600 گرم وقدرت پرواز بطور افقي حداكثر تا 50 متر وخوراك بين 20تا25 گرم دارند.

8.كبوتر قطبي

اين كبوتر مخصوص مناطق سردسير مانند سيبري وفنلاند مي باشد كه در مناطق گرمسير ومعتدل زندگي آنها دوامي نداشته وزود مي ميرند گرچه خود اين حيوان را نديده ولي اطلاعات ارائه شده را چندين سال قبل در يكي از روزنامه يا مجلات خوانده ام.

اين كبوتر قدرت پرواز چنداني ندارد وبيشتر عادت به دويدن داشته وزن مخصوص آن از اندامي كه دارند به مراتب بيشتر وداراي رنگهاي مختلف كه نوع قرمز آن زيباتر مي باشد.

  9.كبوتر نامه بر

رنگ اين حيوان عموما"خاكستري و در اصطلاح كبوتر داران سبز داغدار است كه از نر وماده نژاد پرقدرت آنان تكثير نسل مي نمايند اين كبوتر از جوجگي پس از 6 تا 12 ماه تمرين وتربيت مي تواند 2000 كيلومتر راه را ظرف  2تا 3روز طي نمايند. پرواز اين كبوتر بطور افقي وقدرت سرعت در هر دقيقه2/1ودر ساعت 70 كيلومتر مي باشد عمر اين كبوتران به خاطر رسيدگي هاي مخصوص از نظر غذا وبهداشت بيشتر از ساير كبوتران وغذاي آنان انواع دانه ها بين 20 تا 25 گرم وقدرت پرواز فوق العاده مي باشند اين حيوان در قديم حتي تا نيم قرن اخير نقش قاصد در مسافتهاي دور وطولاني را داشته وبيشتر در مناطق جنگلي از اين قبيل كبوتران استفاده مي شده وبهره گيري از وجود اين حيوان باعث پيروزيها وتحويل وتحول هاي سياسي بسيار گرديده ودر بعضي از ماموريت ها جان خود را از دست داده  در واقع اگر بخواهيم حق مطلب را در مورد اين حيوان ادا نمائيم بايد كتابي جداگانه درج وچاپ نمود.

10.كبوتر پا پر

اين نوع كبوتران داراي پرهاي بزرگ روي پاها بوده كه بطور كلي پاها پوشيده از پر وحتي تا 3و4سانت پرها از نوك انگشتان پا بيشتر بوده اين گروه كبوتران را تبريزي ويا پا پر مي نامند واغلب آنها قدرت پرواز بين 2تا 6ساعت را دارند. اين كبوتران داراي رنگهاي مختلف بوده وزن آنها در زمان رشد بين 350تا600گرم خوراك بين 15تا20گرم وكمتر در بين كبوترداران (تهراني)خواهان وطرفدار دارد.

 11.كبوتر اصفهاني

اين دسته از كبوتران از نژاد كبوتران هند وپاكستان است كه در كشور ما با ساير كبوتران توليد نسل نموده وبيشتر به رنگهاي تيره وخاكستري مي باشد.اين حيوان داراي قدرت پرواز چنداني نبوده واكثرا"افقي پرواز مي نمايند. طريقه پرواز اين كبوتر بر خلاف ساير كبوتران بسيار جالب بطوريكه در زمان پرواز بالها را بشدت به يكديگر مي كوبند وصداي كوبيدن بالها توجه هر رهگذري را معطوف به خود مي دارد.نگهداري اين كبوتران اكثرا"در اصفهان مي باشد وكمتر در شهرستانها مورد علاقه كبوتردارن بوده است.خوراك اين كبوتر داران بيشتر گندم ووزن آنها در زمان رشد بين 400تا600گرم وخوراكي بين 20تا25 گرم مي باشد.

12.كبوترداران معمولي وپرقدرت

اين كبوترداران كه بيشتر بحث ونگارش ما روي آنهاست داراي قدرت پرواز بين 1تا14 ساعت بطورعمودي هستند كه معروفترين آنها از نظر سليقه وزيبايي ورنگ در تهران واز نظر قدرت پرواز ولي نازيبا يعني نوك سياه وقرمزي وقاره سياه در كاسان مي باشد كه در فصول وصفحات بعدي جزئيات بطوركامل  بيان خواهد شد رنگ اين كبوتران متنوع ومختلف ووزن آنها در زمان رشد بين 350 تا 500گرم وخوراك آنها در تابستان ارزن 15 تا 25 گرم ودر زمستان گندم-ماش –خلر-قره ماش-ارزن-نان خشك يا تازه بين 20 تا 25 گرم مي باشد. كبوترانيكه در تهران –شهر ري-كاشان-قم –حومه ورامين-شميران-نگهداري وپرواز داده مي شوند عموما"عمودي وپراكنده پرواز مي باشند واكثرا"در تير ماه هر سال وسياه كبوترداران به معرض  پرواز ونمايش گذارده مي شوند ودر بعضي موارد افراد واشخاصي از نظر قدرت پرواز كبوتر مسابقاتي ترتيب مي دهند كه تماشاي آنها بسيار جالب وديدني است.البته در بعضي از شهرستانها كبوتر داراني كه شوق وعشق به داشتن كبوترتك پروازي هستند وجود دارد ولي اكثرا"در شهرستانها علاقه به گروهي پريدن كبوتر دارند واگر كبوتري از ساير كبوتران جدا شده وتنها پرواز نمايد در وحله اول سعي مي كنند آن حيوان را وادار در گروهي پريدن نمايند ودر صورتيكه موفق نشوند كبوتر را از رده كبوتر خود خارج مي ناميند در فصول ديگر نحوه گروهي پريدن وتك پروازي كبوتران به نگارش آمده وگرچه اين اطلاعات ممكن است قسمت كوچكي از آگاهي ووقوف بوده وعشقبازان واستادان ديگري باشند كه به مراتب آشنايي واطلاع بيشتري داشته ولي چون  در حال نوشتن اين كتاب بوده با عرض معذرت براي تكميل اين كتاب كه احتمال دارد جلد ديگري نيز منشر گردد از آقاياني كه اطلاعات بيشتري دارند . تمنا مي شود با ذكر نام وآدرس مراتب را بطور كتبي ارسال فرمايند تا عينا"به چاب برسد وهمچنين اگر احتمالا اشتباهاتي در نگارش به نظرشان مي رسد مراتب را اعلام تا در صورت ضرورت اصلاح گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت 14:39  توسط زهرا خانم  |